Postup pri umiestnení:

1.Podanie žiadosti

2.Posúdenie odkázanosti

3.Podpis zmluvy

4.Prijatie do zariadenia

1.Podanie žiadosti

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby  podá žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v ZpS Bohunka. Žiadosť si môžte pohodlne stiahnuť alebo si ju môžte osobne prevziať na sociálnom úseku.

Odporúčame v prípade skončenia záujmu o umiestnenie v ZpS Bohunka (úmrtie žiadateľa, umiestnenie v inom zariadení sociálnych služieb, či ponechanie v domácej starostlivosti) oznámiť skutočnosť na sociálnom úseku;  žiadosť bude následne vyradená z evidencie žiadateľov

2.Posúdenie odkázanosti

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecný, resp.  mestský úrad v mieste trvalého bydliska.

Po predložení lekárskych správ, nálezov, prípadne prepúšťacej správy z nemocnice úrad vydá Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:

3.Podpis zmluvy

Náležitosti potrebné k podpisu zmluvy :

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je výpočtový list, v ktorom sú stanovené položky za odborné a obslužné činnosti  (stupeň odkázanosti,  bývanie a stravná jednotka)

Výška úhrady je určená VZN 92/2015 Obce Jaslovské  Bohunice, v znení platných predpisov. 

O cene za sociálnu službu je klient informovaný počas sociálneho poradenstva pred podpisom zmluvy.

Obsah Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

 1. Označenie zmluvných strán
 2. Druh poskytovanej sociálnej služby
 3. Vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
 4. Forma odobratej služby
 5. Deň začatia poskytovania sociálnej služby
 6. Čas poskytovania sociálnej služby
 7. Miesto poskytovania sociálnej služby
 8. Počet odobratých jedál
 9. Úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
 10. Podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
 11. Práva a povinnosti zmluvných strán
 12.  Práva a povinnosti poskytovateľa
 13.  Práva a povinnosti prijímateľa
 14.  Záverečné ustanovenia
 15.  Podmienky výpovede
 16.  Dôvody ukončenia zmluvy zo  strany ZoS
 17.  Výpovedná lehota
 18.  Povinnosti oboch strán a bezodkladnom informovaní o zmene skutočností, ktoré ovplyvnia poskytovanie sociálnej služby

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden originál je určený pre klienta a druhý originál sa zakladá do osobného spisu klienta . Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. V zmluve sú zakotvené podmienky poskytovania sociálnej služby.

4.Prijatie

Žiadateľa je možné prijať bezodkladne do ZpS Bohunka, ak u žiadateľa došlo k závažným zmenám zdravotného stavu, k zmenám sociálnej situácie choroba (resp. úmrtie člena rodiny, ktorý zabezpečoval starostlivosť); k výzve k ukončeniu pobytu zariadením opatrovateľskej služby a pod,

V našom zariadení pre seniorov sa starostlivosť nekončí len pri fyzickom zdraví ale zahŕňa aj duševné a sociálne blaho. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli podporu a spoločenstvo vo vašich zlatých rokoch.

Personál Zariadenia pre seniorov Bohunka