Zariadenie pre seniorov poskytuje
Sociálne poradenstvo
Sociálnu rehabilitáciu
Ošetrovateľskú starostlivosť
Ubytovanie
Stravovanie
Upratovanie
Pranie Žehlenie Údržbu bielizne a šatstva
Etický kódex zamestnanca
Od zamestnanca sa očakáva, že:
je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou organizácie
jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku
uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, klientom, ich rodinám, kolegom i verejnosti
Zariadenie pre seniorov Bohunka je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Obce Jaslovské Bohunice. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka PhDr. Martina Valková.