Sociálna službaVýška úhradypoznámka
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby.3,70 eur/deňStupeň odkázanosti IV.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby4,30 eur/deňStupeň odkázanosti V.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby5 eur/deňStupeň odkázanosti VI.
Ubytovanie4,70 eur / deň / osoba3-posteľová izba
5,20 eur /deň/osoba2-posteľová izba
Upratovanie1,50 eur/1 deňNáklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky a ostatné režijné náklady.
Stravovanie 10,08 eur /deňv zmysle zmluvy medzi dodávateľom stravy a ZpS Bohunka
Iné činnosti poskytované v ZpS0,80 eur/deňPranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva
0,10 eur/deň/1 spotrebičza používanie vlastného elektrospotrebiča
0,20 eur/deňza úschovu cenných vecí

VZN  č. 147, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 92 o poskytovaní sociálnej služby

VZN č. 132 – mení a dopĺňa VZN 92 o poskytovaní soc. služby

VZN č. 112, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č.105, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č. 102 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č. 92 – o poskytnutí sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA