Cenník

Stupeň odkázanosti

Stupeň odkázanosti IV. (1 deň)
3,70€
Stupeň odkázanosti V. (1 deň)
4,30€
Stupeň odkázanosti VI. (1 deň)
5,00€

Ubytovanie

3-lôžková izba
4,70€
2-lôžková izba
5,20€

Ostatné služby

Stravovanie (1 deň)
10,08€
Upratovanie (1 deň)
1,50€
Žehlenie, pranie a údržba osobnej bielizne a šatstva (1 deň)
0,80€
Používanie vlastného elektrospotrebiča (kus/deň)
0,10€
Úschova cenných vecí (1deň)
0,20€
Two columns
Vertical
Horizontal
Kalkulácia ceny
Summary
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Spôsob platby

Zariadenie pre seniorov Bohunka vydáva na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jaslovské Bohunice č. 92 /2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov BOHUNKA vnútornú smernicu, ktorou sa určuje spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

Táto vnútorná smernica upravuje :

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov Bohunka 

  1.  Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvne dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca t.j. po odobratí služby v hotovosti do pokladne poskytovateľa alebo prevodom na účet Zariadenia pre seniorov Bohunka č. 1951454002/5600 Prima Banka, a.s.,

    IBAN: 
    SK13 5600 0000 0019 5145 4002
    (v.s.číslo zmluvy, do poznámky uviesť meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby a mesiac/rok, za ktorý sa platí úhrada).

  2. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.