Etický kódex

Každý zamestnanec organizácie je povinný dodržiavať tento „Etický kódex zamestnanca“. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov Zariadenia pre seniorov BOHUNKA.
Od zamestnanca sa očakáva, že:

– je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou organizácie,
– jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku,
– uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, klientom, ich rodinám, kolegom i verejnosti.

Zásady správania ku klientom

Zamestnanec vo vzťahu ku klientovi plní svoje povinnosti:
– bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie klienta,
– ku klientovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti,
– voči klientovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby
a záujmy v rámci momentálnych možností,
– ku klientovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči nemu,
– s každým klientom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou,
– uvedomuje si, že v prípade fyzického veku nad 18 rokov je klient dospelý a má svoje práva i povinnosti – nespráva sa k nemu ako k dieťaťu, nepoužíva zdrobneniny,
– u dospelých klientov nepoužíva výraz „poslúchať,“
– každý nový zamestnanec dospelým klientom vyká, pokiaľ klient nedá súhlas s tykaním, ktoré bude obojstranné,
– klienta aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa,
– dodržiava právo na súkromie každého klienta a zachováva dôvernosť informácií,
– hľadá možnosti, ako zapojiť klienta do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov,
– vedie klienta k samostatnosti,
– rešpektuje právo klienta na vlastný názor,
– klient má právo výberu, zamestnanec zaňho nerozhoduje, pokiaľ klient svojim rozhodnutím neohrozuje seba, iných klientov alebo zamestnancov,
– dodržiava etické princípy pri poskytovaní pomoci a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, kúpanie, sprchovanie,
– písomné odovzdávanie informácií o klientovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu,
– v prítomnosti klienta nerieši svoje súkromné záležitosti,
– v prítomnosti klienta nerozpráva o ňom, ako aj o iných klientoch, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov,
– ochraňuje klienta pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca.

Zásady správania medzi spolupracovníkmi

– je tímovým hráčom pracovného kolektívu organizácie,
– je tolerantný, objektívny, aktívne počúva,
– buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch,
– v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer,
– nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči klientovi alebo kolegovi.

Zásady správania voči rodičom, verejnosti

– zamestnanec svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno organizácie a podporuje osvetu o živote ľudí so špeciálnymi potrebami,
– poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie rodine klienta v zmysle svojich kompetencií
– neprijíma finančné a hodnotné dary, s výnimkou darov poskytovaných organizácii
– na verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky,
– zachováva dôvernosť informácií o klientoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone práce vo verejnom záujme.