ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV

 

Každý zamestnanec organizácie je povinný dodržiavať tento „Etický kódex zamestnanca“. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov Zariadenia pre seniorov BOHUNKA.
Od zamestnanca sa očakáva, že:

– je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou organizácie,
– jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku,
– uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, klientom, ich rodinám, kolegom i verejnosti.

Zásady správania ku klientom

Zamestnanec vo vzťahu ku klientovi plní svoje povinnosti:
– bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie klienta,
– ku klientovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti,
– voči klientovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby
a záujmy v rámci momentálnych možností,
– ku klientovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči nemu,
– s každým klientom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou,
– uvedomuje si, že v prípade fyzického veku nad 18 rokov je klient dospelý a má svoje práva i povinnosti – nespráva sa k nemu ako k dieťaťu, nepoužíva zdrobneniny,
– u dospelých klientov nepoužíva výraz „poslúchať,“
– každý nový zamestnanec dospelým klientom vyká, pokiaľ klient nedá súhlas s tykaním, ktoré bude obojstranné,
– klienta aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa,
– dodržiava právo na súkromie každého klienta a zachováva dôvernosť informácií,
– hľadá možnosti, ako zapojiť klienta do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov,
– vedie klienta k samostatnosti,
– rešpektuje právo klienta na vlastný názor,
– klient má právo výberu, zamestnanec zaňho nerozhoduje, pokiaľ klient svojim rozhodnutím neohrozuje seba, iných klientov alebo zamestnancov,
– dodržiava etické princípy pri poskytovaní pomoci a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, kúpanie, sprchovanie,
– písomné odovzdávanie informácií o klientovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu,
– v prítomnosti klienta nerieši svoje súkromné záležitosti,
– v prítomnosti klienta nerozpráva o ňom, ako aj o iných klientoch, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov,
– ochraňuje klienta pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca.
Zásady správania medzi spolupracovníkmi

– je tímovým hráčom pracovného kolektívu organizácie,

– je tolerantný, objektívny, aktívne počúva,
– buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch,
– v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer,
– nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči klientovi alebo kolegovi.

Zásady správania voči rodičom, verejnosti

– zamestnanec svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno organizácie a podporuje osvetu o živote ľudí so špeciálnymi potrebami,
– poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie rodine klienta v zmysle svojich kompetencií
– neprijíma finančné a hodnotné dary, s výnimkou darov poskytovaných organizácii

– na verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky,
– zachováva dôvernosť informácií o klientoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone práce vo verejnom záujme.