Zariadenie pre seniorov Bohunka je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Obce Jaslovské Bohunice. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka PhDr. Martina Valková.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 38 klientov, o ktorých sa stará 23 členný kolektív zamestnancov, /+3 zamestnankyne sú t.č. na MD/.

V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
A) dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.,

B) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov poskytuje:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie
 • Pranie
 • Žehlenie
 • Údržbu bielizne a šatstva (stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby)

V zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Naším hlavným cieľom je neustále napĺňanie poslania zariadenia – poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby sme neustále rozvíjali a podporovali také opatrenia, programy a postupy, ktoré budú vždy viesť k udržaniu, prípadne zlepšeniu zdravotného stavu klientov, vytváranie predpokladov pre udržanie fyzických a psychických schopností podľa priania, možností a schopností klienta. Vytvorenie pre klientov pohodlia a atmosféru domáceho prostredia.

Naše ciele a poslanie Zariadenia pre seniorov BOHUNKA

 • poskytovanie kvalitných soc. služieb (dodržiavať Štandardy kvality soc. služieb)
 • udržiavať a podporovať pravidelný kontakt klienta s rodinou a komunitou
 • zaistiť nekonfliktné spolunažívanie klientov a ich bezpečnosť
 • pri poskytovaní soc. služieb zohľadňovať návyky klientov
 • zapájať klientov do diania v zariadení
 • zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov
 • dlhodobo modernizovať zariadenie
 • každý zamestnanec si musí uvedomiť, že klient = partner