Ako postupovať pri umiestnení klienta do ZpS Bohunka

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby  podá žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v ZpS Bohunka.

 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby sa nachádza na stránke https://bohunka.jaslovske-bohunice.sk/klient/na-stiahnutie/;
 • Žiadosť je taktiež k dispozícii v tlačovej forme na sociálnom úseku.
 • Žiadosť je potrebné doručiť na sociálny úsek emailom, alebo osobne rešpektujúc podmienky ochrany osobných údajov
 • Žiadateľ je následne zaradený do evidencie žiadateľov. Evidencia žiadateľov je sprístupnená na webovej stránke ZpS, taktiež je k nahliadnutiu na sociálnom úseku.
 • V prípade uvoľnenia miesta, je žiadateľ kontaktovaný telefonicky, emailom, resp. listom podľa poradia v evidencii žiadateľov
 • Súčasťou žiadosti o poskytovanie sociálnej služby je Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu  službu, ak ho má klient vydané
 • K žiadosti sa doloží aj výška výmer dôchodku zo Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok
 • Odporúčame v prípade skončenia záujmu o umiestnenie v ZpS Bohunka (úmrtie žiadateľa, umiestnenie v inom zariadení sociálnych služieb, či ponechanie v domácej starostlivosti) oznámiť skutočnosť na sociálnom úseku;  žiadosť bude následne vyradená z evidencie žiadateľov

Ako postupovať pri podaní žiadosti o Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doložiť k žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v ZpS Bohunka
 • Záujemca o poskytovanie sociálnej služby podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecný, resp.  mestský úrad v mieste trvalého bydliska
 • Po predložení lekárskych správ, nálezov, prípadne prepúšťacej správy z nemocnice úrad vydá Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:
 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – stupeň IV, V alebo VI,
 • druh sociálnej služby
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu
 • Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti o sociálnu službu prosíme doručiť fotokópiu Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa následne priloží k Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

Bezodkladné prijatie do ZpS  Bohunka

 • Žiadateľa je možné prijať bezodkladne do ZpS Bohunka, ak u žiadateľa došlo k závažným zmenám zdravotného stavu, k zmenám sociálnej situácie choroba (resp. úmrtie člena rodiny, ktorý zabezpečoval starostlivosť); k výzve k ukončeniu pobytu zariadením opatrovateľskej služby a pod,
 • Bezodkladne je možné klienta prijať do ZpS bez Rozhodnutia o odkázanosti  na sociálnu službu.
 • Klient je povinný doručiť Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do 30 dní od podpísania Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • ZpS Bohunka  príjme žiadateľa bezodkladne len v prípade, že má voľné miesto