Náležitosti potrebné k podpisu zmluvy :

 • Výmer dôchodku zo sociálnej poisťovne
 • Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Občiansky preukaz klienta
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby úradne overené na matrike
 • Občiansky preukaz rodinného príbuzného – platcu čiastočnej úhrady

Pred nástupom do ZpS Bohunka, najneskôr v deň nástupu  zástupca ZpS  uzatvorí zmluvu s klientom na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon).

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je výpočtový list, v ktorom sú stanovené položky za odborné a obslužné činnosti  (stupeň odkázanosti,  bývanie a stravná jednotka)

V prípade, ak má klient nepostačujúci príjem a majetok na platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu – klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% -, uzatvorí sa  Zmluva o  platení  časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby pre rodinného príslušníka., ktorý sa zaviaže zostatkovú časť doplniť.

Výška úhrady je určená VZN 92/2015 Obce Jaslovské  Bohunice, v znení platných predpisov. 

O cene za sociálnu službu je klient informovaný počas sociálneho poradenstva pred podpisom zmluvy.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden originál je určený pre klienta a druhý originál sa zakladá do osobného spisu klienta .

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

V zmluve sú zakotvené podmienky poskytovania sociálnej služby.

Obsah Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

 1. označenie zmluvných strán
 2. druh poskytovanej sociálnej služby
 3. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
 4. forma odobratej služby
 5. deň začatia poskytovania sociálnej služby
 6. čas poskytovania sociálnej služby
 7. miesto poskytovania sociálnej služby
 8. počet odobratých jedál
 9. úhrada za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
 10. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
 11. Práva a povinnosti zmluvných strán
 12.  práva a povinnosti poskytovateľa
 13.  práva a povinnosti prijímateľa
 14. Záverečné ustanovenia
 15.  podmienky výpovede
 16.  dôvody ukončenia zmluvy zo  strany ZoS
 17.  výpovedná lehota
 18.  povinnosti oboch strán a bezodkladnom informovaní o zmene skutočností, ktoré ovplyvnia poskytovanie sociálnej služby