V rámci sociálnej služby sa prijímateľovi poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby pobytovou formou (celoročne) 38 klientom. O klientov sa stará pracovný tím v počte 23 zamestnancov.

Do ZpS Bohunka nie je možné prijať prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „klient“), ktorý trpí vážnou psychickou poruchou, pod vplyvom ktorej môže ohroziť seba a svoje okolie, prípadne by mohol narúšať kolektívne spolunažívanie, tiež klienta vyžadujúceho nepretržitú zdravotnú starostlivosť a klienta trpiaceho infekčným ochorením.

Prioritou ZpS Bohunka je poskytovať svojim klientom komplexnú starostlivosť v záujme zlepšenia alebo zachovania primeranej kvality ich života, najmä pozitívnych stránok ich doterajšieho spôsobu života. Snahou personálu je zabezpečiť pre svojich klientov adekvátnu podporu, pomoc a sprevádzanie tak, aby:

  • sa klienti pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné či sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie,

  • klientom uľahčili proces adjustácie a adaptácie na inštitucionálny spôsob života po ich príchode do zariadenia,

  • umožnili klientom zachovať, prípadne aj zvýšiť sebestačnosť,

  • vytvárali príjemné podmienky pre spokojný, aktívny a hlavne dôstojný život klientov.

V súvislosti so zabezpečením spokojnosti klientov, možností ich sebarealizácie, udržaním čo najvyššej možnej miere ich samostatnosti a podpory bežného spôsobu života, medzi základné ciele dlhodobej starostlivosti v ZpS Bohunka patrí:

  • poskytovanie kvalitných sociálnych služieb,

  • zachovávanie väzieb klientov s rodinou a s prirodzeným sociálnym prostredím,

  • zabezpečovanie primeraných podmienok stravovania, hygieny a ostatných životných potrieb (využívanie miestnych sietí poskytujúcich služby pre verejnosť ako kaderníctvo, kozmetika, pedikúra a pod.),

  • vytváranie podmienok pre kultúrne vyžitie, záujmovú činnosť, voľnočasové a náboženské aktivity.

Pravidlá a ciele starostlivosti a poskytovania sociálnej služby v ZpS Bohunka vychádzajú z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie klientov, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam s dôrazom na dodržiavanie ľudských a občianskych práv a sú záväzné ako pre celý personál, tak aj pre všetkých klientov.