Zariadenie pre seniorov Bohunka vydáva na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jaslovské Bohunice č. 92 /2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov BOHUNKA vnútornú smernicu, ktorou sa určuje spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

VZN č. 132, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č. 112, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č.105, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č. 102 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 92 o poskytovaní sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

VZN č. 92 – o poskytnutí sociálnej služby, spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov BOHUNKA

Táto vnútorná smernica upravuje :

  • spôsob platenia úhrady a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov Bohunka

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov Bohunka 

  1.  Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi zmluvne dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca t.j. po odobratí služby v hotovosti do pokladne poskytovateľa alebo prevodom na účet Zariadenia pre seniorov Bohunka č. 1951454002/5600 Prima Banka, a.s.,

    IBAN SK13 5600 0000 0019 5145 4002( v.s.číslo zmluvy, do poznámky uviesť meno a priezvisko prijímateľa sociálnej služby a mesiac/rok, za ktorý sa platí úhrada).

  2. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.